سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طاهره سلطانی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
رضا فرخی نژاد – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا احمدی – بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

نمونه های خاک و ریشه زیتون آلوده به نماتد ریشه گرهی از شهرستان های باغملک، شوش، رامهرمز و دزفول جمع آوری شدند و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس مشخصات ریخت شناسی و ریخت سنجی لاروهای سن دوم و مشخصات شبکه کوتیکولی انتهای بدن نماتد های ماده، تنها گونهMeloidogyne javanica از نمونه های آلوده تشخیص داده شد. جهت تعیین میزان خسارت این نماتد روی نهال های یک ساله زیتون رقم دزفولی ، جمعیت های ۰ ، ۲۵۰۰ ، ۵۰۰۰ ، ۱۰۰۰۰ ، ۲۰۰۰۰ تخم و لارو سن دوم نماتدM. javanica در سه تکرار به مدت ۶ ماه بررسی گردید. تیمارهای ۲۰۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ در تعداد لارو در خاک با شاهد تفاوت معنی داری داشتند.