سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

نسترن جلیلیان – دکتری سیستماتیک گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
محمدرضا رحیمی نژاد – استاد سیستماتیک گیاهی، گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جنس Vicia یکی از جنس های مهم طایفه ی Fabeae = Vicieae از خانواده Fabaceae شامل ۱۵۰ تا ۲۱۰ گونه در جهان می باشد. گونه های مختلف این جنس اساسا در اروپا ، آسیا و شمال آمریکا پراکنده شده اند که به سمت مناطق معتدله آمریکای جنوبی و بخش حاره ای آفریقا گسترش می یابد. گونه های مختلف این جنس به صور مختلف از جمله تعلیف، علوفه خشک، سیلو و همچنین به عنوان کود سبز استفاده می گردند. هدف از این تحقیق ارزیابی خصوصیات خارجی بذر گونه های مختلف این جنس در ایران است که بدین منظور نمونه های گیاهی و بذری تاکسون های مختلف این جنس در طی سالهای ۸۷-۸۹ از سرتاسر ایران جمع آوری و بر اساس کلیدهای موجود شناسایی گردید و درادامه کار بر اساس طول نسبی و شکل ناف و موقعیت و فاصله عدسک نسبت به ناف موقعیت گونه ها و بخش ها مقایسه گردید.