سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صولت اسلامی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
محمدامین حجازی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
غلامحسین ابراهیمی پور – دانشگاه شهید بهشتی تهران – دانشکده علوم زیستی
ابوالفضل برزگری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور

چکیده:

سویه های انتروکوکسیایی از منابع لبنی به طور وسیعی بوسیله کیتهای بیوشیمیایی مطالعه نشده اند، بنابراین ممکن است با این روشها بدرستی شناسایی نشوند. در این مطالعه یک روش مبتنی برPCR توسعه دادیم که با هدف قرار دادن ژن ۱۶srDNA اجازه شناسایی انتروکوکسی را در سطح جنس و گونه میدهد.یک جفت آغازگر بر اساس منطقه حفاظت شده توالیهای ژن ۱۶srNDA انتروکوکسی ها طراحی شد. با استفاده از PCR ژنهای ۱۶srDNA شش سویه انتروکوکسی مختلف جدا شده از پنیر سنتی کلیبر به طور انتخابی از DNA ژنومی تکثیر شدند. محصولات PCR بر روی ژل آگارز ۱/۵ درصد آنالیز و جهت انجام توالی یابی و هضم آنزیمی، با اندونوکلئازهای محدودگر Taql و Mspl خالص شدند.آغازگرهای طراحی شده ژن ۱۶srDNA 16 را در همه سویه ها با موفقیت تکثیر دادند. محصولات PCR به اندازه تفریبی ۱۵۰۰ جفت نوکلئوتید حاصل شدند. نتایج توالی یابی(ناقص) نشان داد که یکی از ایزوله ها بوسیله مطالعات فنوتیپی به اشتباه به عنوان انتروکوکسی فکالیس شناسایی شده است، از طرفی تفکیک این ایزوله بین انتروکوکسی فیشیوم و انتروکوکسی دورانس بوسیله توالی یابی میسر نشد. زمانی که قطعات تکثیر یافته بوسیله آنزیمهای Taql و Mspl برش داده شدند، سه الگوی برشی برای ۶ سویه انتروکوکسی بدست آمد. همچنین ایزوله به اشتباه شناسایی شده به عنوان انتروکوکسی دورانس شناسایی گردید. در مورد بقیه ایزوله ها نتایج حاصل از سه روش فنوتیپی، توالی یابی و برش قطعات ۱۶srDNA با هم موافق بودند.برش آنزیمی ۱۶srDNA برای تفکیک گونه های نزدیک به هم در مواردی که توالی یابی ژن ۱۶srDNA به صورت ناقص انجام می گیرد، روشی کارآ می باشد.