سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ویدا مهین پو – گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا فرخی نژاد – گروه گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید رجبی معماری – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور تعیین قارچ های همراه با پوسیدگی ریشه و پیاز گل مریم و نیز تعیین تنوع ژنتیکی گونه غالب با استفاده از گروه های سازگار رویشی مطالعه ذیل انجام گرفت. بعد از نمونه برداری از گیاهان آلوده در مزارع مختلف گل مریم شهرستان دزفول با استفاده از تکنیک های جداسازی در آزمایشگاه جمعا ۱۴۳ جدایه از جنس فوزاریوم شامل ۱۱۰جدایه F.oxysporum و۲۷ جدایه F.solani و۶ جدایه F.equiseti و نیز ۴ جدایه از جنسCylindrocarpon spp به دست آمد. تنوع ژنتیکی ۴۵ جدایه از F.oxysporum با استفاده از گروه های سازگار رویشی تعیین شد. برای این کار موتانت های نیت هر جدایه با استفاده از محیطهایMMC %3 کلرات پتاسیم) و Czapeck 3%کلرات پتاسیم) تولید و روی محیط حداقل حاوی یکی از منابع نیترات، نیتریت، آمونیوم و هیپوزانتین کلاس فنوتیپی آنها تعیین گردید. بهترین راندمان تولید سکتور درمحیط زاپک-کلرات بود