سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا تاجمیرریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه اصفهان
سهیلا بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه اصفهان
همایون صفایی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
علیرضا ندیمی – استادیار گروه زمین شناسى، دانشگاه اصفهان

چکیده:

با توجه به سابقه بروز زمین لرزه تاریخی در شهرضا و جمع آوری بیش از چند صد زلزله با بزرگی بین ٢ الی ۶٫۵ ریشتر از سال ١٩٢٨ میلادی تاکنون، لزوم توجه به وضعیت لرزه زمین ساختی این محدوده مشخص می گردد. با علم به این آه اولین و مهم ترین قدم در مطالعات لرزه خیزی هر ناحیه شناسایی گسل های فعال م یباشد، اهمیت شناسایی گسل های محدوده شهرضا روشن م یشود. با پردازش تصاویر ماهواره ای، مطالعات صحرایی و به آارگیری آهلرزه های ثبت شده در شعاع ١٠٠ کیلومتری شهرضا وضعیت گسل ها و ویژگی لرزه خیزی آن ها مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این محدوده تعداد زیادی گسل از جمله ٢٢ گسل فعال مهم شناسایی شدند. این گسل ها د هها تا صدها آیلومتر درازا داشته و غالباً در شش دسته اصلی با راستای مختلف قرار گرفته اند. با استفاده از داده های مغناطیس هوایی و پردازش آن ها با نرم افزار مربوطه، وضعیت برخی از گسل های پی سنگی بر روی پی سنگ مغناطیسی شناسایی و تائید گردید. نتایج بدست آمده حکایت از وجود گسل های فعال مهمی مانند گسل شمال شهرضا، گسل شهرضا و گسل دهاقان در حواشی شهر دارد. حداآثر بزرگی زلزله احتمالی Ms در اثر جنبش دوباره این گسل ها ۷/۲۹ ریشتر و بیشینه شتاب افقی به دست آمده به روش تحلیلی در شهرضا برابر ۰/۳۴ شتاب ثقل زمین تعیین شده است.