سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد کدخدا – هیئت علمی گروه ریاضی و انفورماتیک واحد تربیت مدرس تهران

چکیده:

مطالعه ی وضعیت کشورهایمختلف از نظر پیشرفت معماری سازمانی EA مبتنی بر IT می تواند در بردارنده اطلاعات مفیدی از نوع روش استفاده شده چگونگی انجام آن میزان سازگاری آن با مولفه هیا بومی و فرهنگی هرمنطقه و ابعاد چالش برانگیز ان ارایه دهد همچنین می تواند نرخ رشد روش استفاده شده را درکشورهای مختلف آشکارسازد روش تحقق دراین مقاله گردآوری و مطالعه کتابخانه ای بوده که درحوزه وسیعی ازمنابع علمی روز و گزارشات فنی کشورهای مختلف و موسسات تحقیقاتی بین المللی انجام گرفته است مجموعه ای از ۲۰ کشور از جمله ایران از نظر میزان توسعه یافتگی درزیرساخت و برنامه های EA بررسی شده اند کشورها بنابرسطح پیشرفت به دودسته کشورها ی رقیب و کشورهای پیشرو تقسیم بندی شده و ازجهت سودمندی روشها الگوها استانداردها و ابزارهایشان درمعماری سازمانی فناوری اطلاعات ایران مورد مقایسه قرارگرفته اند.