سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه اکبر – دانشجوی دکتری، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی عبدالملکی – دانشجوی دکتری، دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب هرمزگان و برگه ١:٢۵٠٠٠٠ بندرعباس قرار دارد و شامل سازند های بختیاری ،آقاجاری ،میشان ، گچساران، آسماری، خامی،پابده، بنگستان و هرمز می باشد. مناطق دارای گوگرد در جنوب ایران، عمدتا در اطراف تراوشات و چشم ههای نفتی و نیز در اطراف گنبدهای نمکی و عمدتا درون سازند هرمز می باشند. جهت مشخص نمودن مناطق سولفور در منطقه مورد مطالعه، از تصاویر استر استفاده شد و پس از تصحیح هندسی و طیفی، پردازش به روش های آنالیز مولفه های اصلی، پهنه بندی زاویه طیفی و مدلسازی طیفی انجام شد. روش مد لسازی طیفی روشی جدید و ابداعی بوده که می تواند جهت بارزسازی طی فهایی مانند سولفور که شاخصه جذب یا انعکاس بارزی نشان نمی دهند، بسیار موثر واقع گردد. در حالی که رو شهای پردازش معمول طیفی و غیر طیفی در این موارد کارایی چندانی نشان نمی دهند. در نهایت مشخص گردید که نتایج حاصل برای سولفور، انطباق خوبی با سازند هرمز و گنب دهای نمکی نشان می دهند. همچنین مناطق دارای ژیپس، منطبق بر سازند گچساران می باشند. در برخی مناطق، سولفور همراه با ژیپس می باشد و احتمالا از آن منشا می گیرد و در برخی دیگر منشا می تواند گازهای منشعب شده از مخازن نفتی باشد. در هر صورت کنترل زمینی منطقه جهت تایید نتایج ضروری است.