سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خسرو ارشادی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
رضا حق پرست – استادیار معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود
رحمان رجبی –

چکیده:

باتوجه به اهمیت اقتصادی گندم یکی ازراهکارهای موثربه منظور بهینه کردن سیستم تولید این محصول معرفی ارقام پرمحصول و مقاوم به تنش خشکیآخر فصل می باشد دراین بررسی تعداد۲۰ ژنوتیپ پیشرفته گندم نان به همراه ۳رقم شاهد سرداری آذر۲وریژاو که طی یکسال زراعی ۸۹-۸۸ درمزرعه تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به منظور ارزیابی مقاومت به خشکی با استفاده از سه شاخص مهم STI ، MP TOL موردب ررسی قرارگرفتند براساس نتایج تجزیه واریانس مرکب بین ژنوتیپ ها و برای صفت عملکرد دانه اختلاف معنی داری درسطح ۱درصد مشاهده شد درمقایسه میانگین عملکرد دانه به روش دانکن ژنوتیپ های شماره ۱۴و۱۳ درشرایط دیم و ژنوتیپ های شماره ۸و۱۸ درشرایط ابیاری تکمیلی برتر بودند همچنین مطابق مقادیر محاسبه شده از شاخصهای فوق و رتبه بندی آنها ژنوتیپ های شماره ۱۴و۱۳و۳و۱۵ که دارای مقادیر بالای شاخص STI و مقادیر پایین شاخص TOL بودند قابل توصیه برای شرایط دیم تنش و ژنوتیپ های شماره ۱۸و۸و۱۰و۲۳ که دارای مقادیربالای شاخص STI,TOL بودند قابل توصیه برای شرایط ابیاری تکمیلی غیرتنش می باشد