سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا سهیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ژئو فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمود میرزایی – دکتری ژئوفیزیک، دانشیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
اردستانی – دکتری ژئوفیزیک، دانشیارموسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
تیموریان مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

هدف اصلی در این تحقیق آن است که با فرض یک مدل برای توده بی هنجار زیر سطحی و با بکار بردن روش معکوس سازی، توزیع جرم حجمی که بتواند داده های اندازه گیری را توصیف کند برآورد شود و این توزیع سپس برای تفسیر داده های برداشت شده بی هنجاری گرانی بکاررود. در این تحقیق روش اکام برای برگردان داده های گرانی بکار برده شده که مدل انتخاب شده برای توصیف بی هنجاری زیر سطحی با مجموعه ای از بلوک ها تقریب می شود. روش اکام می تواند داده های گرانی را با روش بهینه سازی برای تعیین پارامترهای حجیم که مدل را توصیف می کند برگردان سازی نماید. در این روش می توان با فرض اولیه جرم حجمی برای هریک از بلوک ها، آنها را طی دوره های تکرار بهینه سازی نمود. جرم حجمی و موقعیت بلوک های سازنده مدل انتخابی می تواند بر اساس اطلاعات اولیه ثابت و یا وزن داده شوند. این روش چون شرط همواربودن را در روش بهینه سازی از طریق کمینه سازی یک تابع بکار می گیرد، می تواند نسبت به داده های گرانی با نوفه بالا مقاوم و پایدار باشد یعنی مدلی هموار بدست آورد که ازنظر زمین شناسی معقول باشد. روش مذکور برای برگردان و تفسیر داده های گرانی برداشت شده در منطقه امان آباد استفاده گردیده است با بکار بردن این روش معکوس سازی، چگالی لایه های زیرسطحی که مربوط به رسوبات است مشخص شده و با بررسی مقاطع بدست آمده ناشی از برگردان سازی، توزیع نا برابر جرم حجمی در لایه ها به شکستگی ها نسبت داده شده اند. این شکستگی ها در حقیقت مرتبط با بخشی از گسل مهم تبرته در این ناحیه بوده است آه سبب ایجاد زلزله هایی در این گردیده و علاوه براین سبب افزایش پتانسیل آبی در نواحی گسلیده گردیده است.