سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه ملک شاهدهی – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام
سیدحسن حافظیان –
قدرت رحیمی میانجی –
زربخت انصاری پیرسرائی –

چکیده:

یکی ازجدیدترین روشها که میتواند باعث بهبود صحت پیش بینی و پاسخ به انتخاب شود انتخاب براساس نشانگرهای مبتنی بر DNA است ژنMx دارای فعالیت آنتی ویروسی علیه خانواده ویروسهای ارتومیکس ازجمله ویروس آنفلونزا می باشد به منظور شناسایی چندشکلی های ژن Mx 100قطعه مرغ بطور تصادفی از ایستگاه های گله مرغ بومی ساری و ارومیه انتخاب و استخراج دی ان ای به روش نمکی بهینه یافته انجام شد با استفاده ازیک جفت پرایمر اختصاصی قطعه ای به طول ۲۹۹ جفت باز شامل بخشی از اینترون و اگزون پایانی ژنMx تکثیر و سپس تحت تیمار آنزیم برشی HPY8I قرارگرفت درجمعیت مرغهای بومی ساری سه ژنوتیپ AG ،AA GG بهترتیب با فراوانی های ۰/۴۸و۰/۴۲۳ و ۰/۰۹۷ و فراوانی آلل مقاوم A و آلل حساس G به ترتیب به میزان ۰/۷ و ۰/۳ و درمرغهای بومی ارومیه سه ژنوتیپ GG AG ،AA به ترتیب با فراوانی های ۰/۵۶ و ۰/۳۲ و ۰/۱۲ و فراوانی آلل مقاوم A و آلل حساس G به ترتیب به میزان ۰/۷۲و۰/۲۸ براورد شد.