سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنوش باردل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، مسئول آموزش شرکت دا
محمدعلی وحدت زاد – استادیار دانشگاه یزد
محمدصالح اولیاء – دانشیار دانشگاه یزد

چکیده:

بهبود مستمر فرآیندها که هدف آن حرکت مداوم، نظام مند و تدریجی کل سازمان به سمت تعالی است، یکی از مهمترین اجزای رویکردها و استانداردهای مدیریتی و همچنین مدلهای تعالی سازمانی محسوب میشود ولی اکثر سازمانها در این مسیر با مشکل مواجه هستند؛ زیرانمیدانند که اولا کدامیک از فرآیندهای سازمان برای بهبود اولویت دارند، ثانیا برای ارتقاء و بهبود آنها باید چه پروژههایی را اجرا نمود. اینتحقیق با در نظر گرفتن مساله مذکور بصورت مطالعه موردی در یک شرکت داروسازی انجام شده است. ابتدا به منظور تعیین میزان بلوغ و اهمیت فرآیندها، با کمک چارچوبPCF (Process Classification Frameworkو الگوی خود ارزیابی ۹۰۰۴ISOمصاحبههایی با صاحبان فرآیندها و سایر افراد کلیدی صورت گرفته؛ در مرحله بعد با استفاده از ماتریس اهمیت- عملکرد، فرآیندهای نیازمند بهبود مشخص شده، سپس این فرآیندها با بکارگیری چارچوبPCF و ابزار مصاحبه بررسی و تحلیل شده و نقاط ضعف و زمینه های قابل بهبود هر فرآیند تعیین شده است. نهایتا بر اساس اطلاعات حاصل هشت پروژه بهبود شناسایی شده است که برای سازمان دارای اولویت هستند و سازمان با اجرای آنها میتواند در مسیر بهبود گام بردارد