سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی نبی زاده اصل – کارشناس ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک،عضو هیات مدیره مهندسین مشاور گس
محمدرضا نبی زاده اصل – کارشناس ارشد مهندسی عمران مدیریت ساخت،مدیر دفتر فنی مهندسین مشاور گ

چکیده:

عدم شناخت مشخصات ژئوتکنیکی لایه های خاک درعمق زمین مشکلات عدیده ای درحین ساخت و همچنین پس از ساخت برای پروژه های بزرگ به خصوص پروژه های آبی به وجود می آورد استفاده از آزمایشات مخرب نیز با توجه به هزینه های زیاد و محدود بودن عمق حفاری باعث بالا بردن هزینه های پروژه می گردد دراین مقاله ضمن معرفی روش غیرمخرب میدانی آنالیز طیفی امواج سطحی Spectral Analysis of Surface Waves) SASW جهت شناسایی پروفیل لایه های خاک که برمبنای تولید و ثبت امواج لرزه درسطح زمین و تحلیل اختلاف فاز سیگنالهای حاصل از حوزه فرکانسی و وارونه سازی نتایج با استفاده از یک مدل الاستیک همگن و ایزوتروپ دارای لایه بندی افقی استوار است پرداخته و با توجهبه قابلیت انجام آزمایش درزیرآب جهت شناسایی پروفیل خاک بستر رودخانه و دریا به بررسی انتشار امواج سطحی درفصل مشترک آب – خاک پرداخته شده و راه حلهای تئوریکی انتشار امواج درفصل مشترک آب – خاک معرفی گردید همچنین یک برنامه کامپیوتری جهت رسم منحنی پراکندگی سیستم لایه ای واقع درزیراب درحالت دو بعدی طراحی و نوشته شد که با استفاده از آن اثرعمق آب ضریب پواسون و چگالی لایه های خاک برسرعت امواج سطحی درفصل مشترک آب خاک مورد بررسی قرارگرفته و خطای حاصل ازتخمین هریک از پارامترهای فوق درعملیات مدل کردن رو به جلو درطول آزمایش برمنحنی پراکندگی تئوریکی براورد گردید.