سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر

چکیده:

تالاب ها از مظاهر خدادادی هستند و از نظر تنوع زیستی کانون های حساسی محسوب می شوند و دارای ارزش های چند جانبه اند به همین دلیل در چند دهه اخیر توجه بهحفاظت و مدیریت تالاب ها افزایش یافته است حفاظت زمانی موثر عملی و اجرایی می باشد که براساس واقعیت خود مناطق بودها ند و اصول آن براساس موجودیت مناطق دیکته می شود زیرا حفاظتی که بدون مطالعه و شناخت واقعیت و موجودیت مناطق باشد اجرایی و عملی نخواهد بود تالاب شادکام یکی از دریاچههای اب شیرین استان فارس واقع در شهرستان اقلید است که بواسطه جای گرفتن در ارتفاع ۲۳۱۰ متری از دریاچه های کوهستانی استانفارس محسوب می گردد دریاچه کافتر یا تالاب شادکام درمنتهی الیه شرقی دشت کشیده با امتداد شمال غرب – جنوب شرق به نام نمدان جای گرفته است از آنجا که دریاچه کافتر در زمره دریاچه های آب شیرین کوهستانی محسوب میشود در مسیر مهاجرت پرندگان آبزی قرار دارد و این پرندگان در طول مسیر مهاجرت مدتی را جهتتجدید قوا و تغذیه دراین دریاچه به سر می برند