سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی هادی زاده – مدیر پروژه، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

پتانسی لهای متعدد نیروگاه تلمبه ذخیر های در کشور و محدودیت ظرفیت مورد نیاز، لزوم گزینش ساختگا ههای مناسب را ایجاب م یکند. عوامل متعدد تأثیرگذار در طرح این نیروگا هها و همچنین محدودی تهای اطلاعات دقیق فنی و زمان در مراحل اولیه مطالعات، گزینش و اولوی تبندی ساختگا ههای مناسب را بسیار دشوار م یسازد. در این تحقیق، عوامل مهم و موثر در شناسایی و گزینش ساختگا ههای نیروگا ههای تلمبه ذخیر های معرفی شده و میزان تأثیر هریک با استفاده از روش امتیازدهی،ارز شگذاری شده است. از مزایای این روش کاربری آسان و گزینش بدون نیاز به اطلاعات گسترده، عملکرد سریع و صرف هجویی در وقت و هزین ههای مطالعات است.