سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود دانیالی ده حوض – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا
علی عطافر – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

از مهمترین محورهای اساسی برای کارآفرینی، توانمندسازی بخش خصوصی، شناسایی پتانسیل ها و استفاده از ظرفیت ها و قابلیتها جهت بهبود محیط کسب و کار است. در سه دهه گذشته بهرغم تلاشهای صورت گرفته هیچکدام از اقدامات، مشکل بیکاری شهرستان ایذه را حل نکرده و نتوانسته پتانسیل های بالقوه شهر را شناسایی و مورد بهره برداری قرار دهد. این در حالی است که شهرستان ایذه قابلیت های فراوانی جهت ایجاد اشتغال در زمینه صنعت و خدمات در بخش های کشاورزی و دامپروری دارد. هدف این مقاله شناسایی پتانسیلهای کارآفرینی در بخش صنعت و خدمات برای ایجاد اشتغال میباشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته میباشد. روایی پرسشنامه از طریق اساتید و خبرگان و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۰% محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل و شناسایی پتانسیلهای کارآفرینی از آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که احداث سدهای کوچک، تولید ادوات کشاورزی، ارایه خدمات مشاوره ای، آموزشی، مکانیزاسیون و بیمه ای، ایجاد شرکتهای بازرگانی و …. پتانسیلهای کارآفرینی حوزه خدماتی بخش های کشاورزی و دامپروری شهرستان ایذه به منظور ایجاد اشتغال می باشند که سرمایه گذاری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال ایفا نماید.