سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمود دانیالی ده حوض – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی وا
ایوب مردانی – کارشناس ارشد علوم تربیتی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
محمد حسن محسنسی نسب – دانشجوی دکترای مدیریت ، عضو هیات علمی دانشگاه شوشتر

چکیده:

در سه دهه گذشته، بهرغم تلاشهای صورتگرفته هیچکدام از اقدامات مشکل بیکاری را حل نکرده و نتوانسته گرد فقر را از چهره منطقه بزداید. این در حالی است که شهرستان ایذه مراتع وسیع حاصلخیزی دارد و از نظر آبوهوایی منطقهای معتدل محسوب میشود. هدف این مقاله شناسایی پتانسیلهای کارآفرینی در بخش دامپروری شهرستان ایذه برای رفع این مشکلات است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محققساخته میباشد. روایی پرسشنامه از طریق اساتید و خبرگان و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۸۵۴/ محاسبه گردید. برای تجزیهوتحلیل و شناسایی پتانسیلهای کارآفرینی از آمار استنباطی، مانند آزمون گروههای مستقل F، استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پرورش ماهی در استخر، پرورش گاو شیری، پرورش و نگهداری گوسفند، پرورش ماهی سرد آبی، احداث و توسعه موسسات مرغداری، پرورش ماهی گرم آبی در مناطق گرمسیری و پرورش و نگهداری مرغ بومی اولویت های مهم بخش دامپروری در ایجاد اشتغال می باشند که سرمایه گذاری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال ایفا نماید.