سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم کرمی – شرکت موج نیرو
مسعود پروانیا – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی
یاسر توحیدی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق
امیر صفدریان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

به دلیل تغییر پارامترهای شبکه با تغییرات در بهره بردار ی شبکه قدرت و خطاهای احتمالی موجود در اطلاعات دریافتی از نقاط دور شبکه در مواقع اضطراری، پارامترهای شبکه خود میتوانند در روند تخمین حالت دچار خطا باشند. به منظور اجرای حالت بهرهبرداری صحیح در تخم ین حالت، خطا ی پارامترها بایستی شناسایی شوند. هماکنون در سیستم قدرت دو محیط برای انتقال اندازهگیریها، از طریق کنترل بالادست – و سیستم درخواست اطلاعات(SCADA)و سیستم اندازه ) گیری سطح گسترده(WAMSوجود دارد. این مقاله در نظردارد تابع لاگرانژ را از ترکیب باقیماندههای اندازهگیری SCADAو شارش توان گرههای تزریق صفر و اندازه گیری- هایWAMSبسازد و ماتریس حساسیت را بر اساس باقیماندههای خطای پارامترها در مسئله بهینه سازی تولید کرده و با ماتر یس حساس یت حاصل شده، خطا ی پارامترها را شناسایی کند. روش ارائه شده نه تنها به طور موثری بر ابعاد بزرگ مسئله تخمین حالت فائق میآید، بلکه از دقت بالا ی اندازه گیریهایWAMS نیز استفاده م یکند . کارا یی روش ارائه شده در سیستم استاندارد تست به اثبات رسیده است.