سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شالی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

امروزه پدیده اسکان غیررسمی به جزء جدائیناپذیر شهرهای کشور بویژه کلانشهرها تبدیل شده است که در صورت عدم درک ویژگیهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی این سکونتگاه ها و عدم اتخاذ روشهای مدیریتیکارا، در آینده چالشی عمده بر سر راه توسعه پایدار شهری خواهد بود. در این مناطق نرخ بی سوادی و بیکاری بالا بوده و دارای وضعیت نامطلوب و کیفیت پایین محیط زندگی از لحاظ تاسیسات و تجهیزات شهریهستند. شناسایی و گونه شناسی سکونتگاه های غیررسمی یکی از موضوعات مهم مدیریت شهری و مهمترین قدم در راه توانمندسازی و ساماندهی این سکونتگاه ها محسوب میگردد. در این پژوهش، با استفاده ازشاخص های کالبدی، جمعیتی، اقتصادی و زیست محیطی و با بهرهگیری از مدل تلفیقی AHP و GIS به شناسایی و گونه شناسی سکونتگاه های غیررسمی کلانشهر تبریز پرداخته شده است. در نتیجه، سکونتگاه هایغیررسمی کلانشهر تبریز در ۴ پهنه شمال، شمال غرب، جنوب و جنوب غربی گونه بندی شدند. یافتههای پژوهش حاکی از گسست کالبدی، تضاد و شکاف طبقاتی شدید بین پهنه های اسکان غیررسمی و سایر نواحی شهر میباشد. هم چنین تفاوت قابل ملاحضه ای از نظر ویژگی های کالبدی، زیست محیطی، جمعیتی و اقتصادی بین پهنه های اسکان غیررسمی وجود دارد