سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
مهدی رمش – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی, دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به موضوع تغییر آبوهوا و پدیده گرمایش جهانی، مسئله پیش بینیهای کوتاه و بلند مدت آن از اهمی ت زیادی برخوردار است. در این راستا در این پژوهش شرایط آبوهوایی ایستگاه شیراز از لحاظ رژیم بارش و دما یماهانه، فصلی و سالانه با استفاده از روش گوسین (نمودار آمبروترمیک) و نیز روشهای ترول و میلر مورد تحلی ل ،( قرار گرفت. در ادامه نیز با توجه به روندهای فصل ی و ماهانه بارش و دما در طول دوره آمار ی ( ۲۰۰۵-۱۹۵۱-شرایط آب وهوایی ایستگاه شیراز با استفاده از نمودار آمبروترمیک برای ۱۰ سال آتی تا سال ۲۰۱۵ پیشبینی گردی د. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند تغییرات بارش در طی دوره ۵۵ ساله کاهشی بوده، ولی این کاهش چشمگیر نمیباشد. از نظر رژیم دما، مطالعه تغییرات درجه حرارت نشاندهنده روند افزایشی درجه حرارت طی دوره پنجاه وپنج ساله بوده که میزان این افزایش۱/۸۷درجه سلسیوس برآورد شده است. تمامی ماهها دارای روند افزایشی دما میباشند، در بین ماهها مرداد و خرداد بیشترین همبستگی و دی کمترین همبستگی را دارند.