سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی زارع دوست – رئیس اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان
مریم رسولی – کارشناس ادارهکل ایمنی و حفاظت دریایی
مهدی حدادی – کارشناس مسئول مقابله با آلودگی نفتی

چکیده:

شناسایی و پایش هوایی آلودگیهای نفتی به منظور تعیین محلو کنترل اعمال پاکسازی حائز اهمیت است با تشخیص محل نشت نفت می توان به موقع اقدامات لازم را برای حفظ خطوط ساحلی از آلودگی به انجام رسانید پایش هوایی درمواقع تصادفات به احیا و بازیابی آلودگیهای پراکنده شده دردریا کمک خواهد کرد اهداف تمام ماموریت ها تلاش برای پیش بینی و تعیین موقعیت حرکت لکه های نفتی به همراه دامنه گسترش و راهنمایی در روزهای بعد از وقوع آلودگی در دریا است درتمام موارد تهیه نقشه اصلی با مقیاسمناسب از منطقه که درآن نقشه آلودگی قابل ترسیم باشد و همچنین جمع آوری اطلاعات از جمله نوع محصول آلوده کننده نوع تصادم، نوع نشت نفت آب و هوای منطقه درهنگام آخرین مشاهدات جریان دریا موقعیت دریا مورد نیاز خواهد بود هواپیمایی که برای مطالعات هوایی انتخاب می شود باید از ظاهر خوبی برخوردار باشد و میدان دید وسیعی داشته باشد دربررسی خطوط ساحلی پیچیده که دارای صخره خلیج و جزیره هستند محتملا تغییر پذیری هلی کوپتری مزیتهایی را بدنبال خواهد داشت