سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله رضایی – استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
لیلا صفا – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و واکاوی روش های سنتی مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی شهرستان زنجان انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق را ۱۸۱ نفر از کشاورزان روستای اورتابلاغ در شهرستان زنجان تشکیل می دادند که با توجه به جدول مورگان و کرجسی، تعداد ۱۲۵ نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که از طریق بررسی منابع و بر اساس اهداف تحقیق در سال ۱۳۸۸ تدوین گردید. اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه یعنی میزان اهمیت هر یک از روش های سنتی مقابله با خشکسالی در حدود ۸۳/۰ بود که بر اساس نظر پدهاورز قابل قبول می باشد. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه پاسخگویان روش های سنتی مقابله با خشکسالی در روستای اورتابلاغ در چهار عامل زراعی- باغی، فنی، مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی قرار می‌گیرند و در مجموع در حدود ۳۳/۶۷ درصد واریانس را تبیین می‌نمایند