سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهرام ملکی زنجانی – دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی
پرابو – مر;ز ملی فیتوترون گیاهی هند، IARI ، دهلی نو

چکیده:

کولتیوارهای CSP44 و VL 404 به ترتیب حامل ژنهای Lr48 و Lr49 می باشند که اخیراً شناسایی شده اند و مقاومت در مرحله بلوغ گیاه (APR) به رنگ قهوه ای گندم را ایجاد می کنند. به لحاظ اهمیت بالای این نوع مقاومت، مکانیسم های توارث و نیز شناسایی مارکرهای مولکولی مناسب جهت ردیابی و تعیین محل مکانی ژن مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از روش BSA , Bulk Segregent analysis از مجموع ۸۰۰ پرایمر تصادفی که مورد تجزیه قرار گرفت سه مارکر RAPD, S3 450, S369 950, و S336 775 و نیز یک مارکر نیز ماهوارک SSR روی کروموزوم ۴BL برای ژن Lr48 شناسایی گردید و نقشه پیوستگی این مارکرها با ژن مورد نظر با استفاده از نرم افزار MAPMAKER تهیه شد که از بین ۴ مارکر S3 450 با فاصله ۲/۷cM به عنوان شناساگر مناسب برای انتخاب معرفی شد. همچنین مارکر RAPD و S1282 850 و نیز ریزماهوارک XgWm636 برای ژن Lr49مورد شناسایی قرار گرفتند.