سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سارا منجزی – کارشناسیارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
منصور مومنی – دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علیرضا افضل – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خ

چکیده:

ویژگی هایی چون منحصر به فرد بودن پروژه و عدم قطعیت در فرضیات، اهداف و الزمات پروژه و در نتیجه عوامل محیطی حاکم بر پروژه، ریشه های عدم قطعیت و منشاء به روز ریسک در پروژه ها را داراست. گستره عدم قطعیت در پروژه ها بسیار وسیع است و مواردی چون عدم قطعیت در مبانی و برآوردهای اولیه پروژه، عدم قطعیت در طراحی و تدارکات پروژه و عدم قطعیت در اهداف پروژه را در بر می گیرد. شرایط پیش گفته پروژه ها را ریسک زا می کند و مدیریت ریسک را در پروژه ها غیر قابل اجتناب می نماید. هدف اصلی این طرح سعی در ایجاد یک مدل و چارچوب کلی برای تجزیه و تحلیل ریسک موجود در پروژه های نفتی می باشد؛ به عبارتی هدف، ارائه روش هایی است که می تواند سرآغازی جهت استانداردسازی اسناد و مدارک برای مراحل مختلف مدیریت ریسک در پروژه هایEPC صنعت نفت محسوب شود. تحلیل ریسک های پروژه با در نظر گرفتن وابستگی آنها صورت گرفته، به طوری که در نهایت خروجی این تحلیل خارج از واقعیت نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد. از جمله :شناسایی منابع مختلف ایجاد ریسک در پروژه هایEPCصنعت نفت درجه بندی و رتبه بندی ریسک ها و حذف ریسک های بی ارزش در نظر گرفتن تأثیر متقابل ریسک ها بر روی یکدیگر و تجزیه و تحلیل کمی آنها با استفاده از روش های آماری پیشنهادی در استاندارد PMBOK دوعاملی) با توجه به پارامترهای مختلف از جمله احتمال وقوع و شدت تأثیر دسته بندی منابع ایجاد ریسک ۴٫ شناسایی مهمترین مسأله در مبحث مدیریت ریسک