سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عامر فاضلی – کارشناس ارشد چینه و فسیل ، شرکت ملی حفاری ایران
حسن امیری بختیار – دکترای چینه وفسیل شناسی ، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
ایرج مغفوری مقدم – دکترای چینه وفسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
احمدرضا خزاعی – دکترای چینه وفسیل شناسی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در مطالعات چینه شناسی اخیر، سازند تارپور در محل برش نمونه (آوه گدایون، شرق شیراز) مورد بازنگری قرار گرفته است. بدلیل تغییرات در مرز بالائی (وجود گسل خوردگی)، برای سازند تاربور برش نمونه یک توصیف جدید و یک برش نمونه مکمل Supplementary Type section در آوه چهل چشمه خرامه معرفی گردید در برش آوه چهل چشمه خرامه سازند تاربور با ناپیوستگی بر روی سازند گور پی (شیل های تیره خاآستری و سنگ آهک رس دار) و در زیر سازند ساچون (ژیپس و مارن قرمز ) مشخص شده است . شواهد ناپیوستگی مرز زیرین سازند مزبور نودو لهای آهن دار به رنگ قهوه ای و همچنین مرز بالائی بهمراه برش breccia و نودولهای آهن دار iron nodules که وقفه رسوبگذاری Hiatus را نشان م یدهد. بر اساس مطالعات انجام شده ، میکرو فسیلهای شناسایی شده در تمام ضخامت سازند تاربور در این برش در قالب بیوزون Omphalocyclus- Loftusia – Antalyna korayi assemblage zone معرفی شده که سن ماستریشتین دارد و معادل بیوزون ٣٧ وایند ۱۹۶۵ Wynd, میباشد. همچنین رودیست های مطالعه شده در بخش پائینی سازند تاربور تایید کننده سن ماستریشتین برای این سازند می باشد در این تحقیق ۴ گونه، ٧ جنس و ۴ خانواده از رودیست ها و همچنین تعدادی نمونه از گاستروبودا، مرجان و خارداران شناسائی شدند. بطور آلی براساس ماآروفسیل های شناسائی شده، سن سازند مزبور ماستریشتین از آرتاسه پسین می باشد بطور خلاصه، عمده رودیس تهای سازند تاربور در آوه چه لچشمه خرامه انفرادی individual و بالارونده elevator هستند. رودیست های مزبور در لیتوفاسیس مربوط به محیط لاگون Lagoon حضور دارند و موجودیت فراوان میکروفسی لهای کف زی benthos بهمراه رودیست ها و آاهش مرجان و بریوزواها بر محیط ائوتروفیک eutrophic دلالت می نماید.