سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر آبیار – دانشجوی کارشناسی ارشد بیولوژی دریا آلودگی دریا
علیرضا صفاهیه – استادیار گروه بیولوژی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
حسین ذوالقرنین – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

دراین تحقیق به منظور جداسازی باکتریهایمقاوم به فلز مس از رسوبات خلیج فارس بر محیط کشت نوترینت آگار حاوی غلظت های ۱۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر فلز مس کشت تهیه شده سپس پلیت ها در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳ روز گرماگذاری شدند کلنی ظاهر شده برسطح محیط کشت حاوی بالاترین غلظت مس به عنوان مقاومت ری گونه انتخاب و خالص سازی شد نتایج حاصل از رنگآمیزی گرم و تستهای بیوشیمیایی نشان داد که باکتری مورد نظر متعلق به گونه های سودوموناس است جهت تعیین میزان جذب نوری باکتری مورد نظر در محیط LB broth و در معرض غلظتهای مختلف مس قرار داده شد ترسیم منحنی رشد نشان داد که گونه Pseudomonas sp قادر به رشد در تمامی غلظت ها است اما با افزایش غلظت مس میزان رشد به تدریج کاهش می یابد.