سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا اسدی – دانشگاه علم وصنعت، دانشکده برق، مرکز فناوری عصبی ایران، آزمایشگاه م
عباس عرفانیان امیدوار – دانشگاه علم وصنعت، دانشکده برق، مرکز فناوری عصبی ایران، آزمایشگاه م

چکیده:

تحریک میکروالکتریکی نخاع به دلیل شباهت با تحریک طبیعی فیبرهای عضلانی از روشهای مطرح در بازیابی حرکت در بیماران ضایعه نخاعی است. در مدارات نورونی نرونی نخاع، نرونهای داخلی وجود دارد که کنترل هماهنگ دستهای از عضلات را برای ایجاد یک بلوک حرکتی عملکردی به عهد دارند. بی شک شناخت کامل بلوکهای اولیه حرکتی می تواند افقهای جدیدی در بازیابی حرکت با استفاده از تحریک عملکردی میکروالکتریکی نخاعی بگشاید. در این مقاله امکان فعال سازی بلوکهای اولیه حرکتی درون نخاع با استفاده از تحریک الکتریکی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امکان فعال سازی بلوکهای شامل جمع کردن پا ، جلو آوردن پا و جلو انداختنپا وجود دارد. پاسخ بلوکهای حرکتی نسبت به تحریک الکتریکی بسیار وابسته به مکان قرارگیری الکترود ها در درون نخاع و شدت تحریک می باشد. آزمایشهای این تحقیق بر روی ۳ رت مختلف انجام گرفته است. همچنین منحنی بکارگیری هریک از بلوکهای اولیه حرکتی نسبت به مقدار عرض پالس محاسبه شده است. منحنی های بدست آمده نشان می دهد که با افزایش شدت عرض پالس می توان دامنه حرکتی هریک از بلوکهای اولیه را افزایش داد