سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه زایری – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه محیط زیست
سیدنادعلی علوی بختیاروند – استادیار دانشگاه جندیشاپور اهواز
نعمت الله جعفرزاد حقیقی فرد – عضو هیئت علمی و عضو مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی دانشگاه جندی شا
فرزانه فاخری رئوف – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:

طرح عظیم توسعه نیشکر درسطح استان خوزستان آثار مثبت و منفی عدیده ای را به همراه داشته است یکی ا زمهمترین مشکلاتی کهدر شرکت کشت و صنعت امیرکبیر وجود داردپسماندهای مختلف تولید شده ناشی از تولید محصولات اصلی دربخشهای کشاورزی و صنعت است که می توانند در صورتعدم برنامه ریزی جهت مدیریت پسماند می تواند اثرات جبران ناپذیری درآینده برروی محیط زیست از خود برجای بگذارند. دراین مطالعه اطلاعاتی در مورد میزان تولید چشمه های تولید تناوب تولید علل تولید ونحوه مدیریت فعلی پسماندها در کشت و صنعت امیرکبیر از طریق بازدیدهای میدانی و مصاحبه حضوری با متصدیان واحدهای مورد نظر و تکمیل پرسشنامه با رجوع به اسناد فنی گردآوری گردید. دراین راستا ۷۳ مورد پسماند خطرناک و غیرخطرناک درواحد کشاورزی صنعت و خدمات شناسایی شدند. همچنین به منظور طبقه بندی پسماند ها از مهمترین طبقه بندیهایی که در سطح دنیا مطرح هستند استفاده گردید نتایج این بررسی نشان داد که تقریبا ۳۸۹۷۵۱ تن پسماند در سال تولید شده است. همچنین براساس طبقه بندی UNEP درکشت و صنعت امیرکبیر در طول یک سال ۱۴/۴۵% درصد مواد زائد خطرناک شامل ملاس و گل صافی و ۸۵/۵۴% موادزائد غیرخطرناک که قسمت عمده آن باگاس تفاله نیشکر و پوشال می باشد تولید می شوند که و براساس طبقه بندی RCRA درکشت و صنعت مذکور ۳% درصد مواد زائد خطرناک شامل لوله های هیدروفلوم بشکه های فلزی مستعمل روغن و ۹۷% درصد مواد زائد غیرخطرناک شناسای ی شد.