سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره توف – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کامیار یغمائیان – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده:

در این پژوهش، مواد زائد جامد صنعتی در کارخانه لاستیک سازی خوزستان واقع در شوشتر مورد شناسایی و طبقه بندی قرار گرفت و راهکارهای مدیریتی ارائه گردید. تولیدات این کارخانه به میزان ۲۰۰۰تن در سال انواع تیوب (سواری، وانتی، باری و کشاورزی ) و ۵۰۰ تن در سال فلاپ۲۴L)و ۱۶L)نوع کامیون و خودروهای وانت می باشد. در انجام این پژوهش ابتدا فرآیند تولید کارخانه مورد بررسی قرار گرفت سپس چشمه های تولید مواد زائد جامد صنعتی، علل تولید و نحوه مدیریت فعلی زائدات شناسایی و بررسی گردید، و در ادامه کمیت و کیفیت زائدات تعیین گردید. بررسی ها نشان داد که در محدوده مطالعاتی ۹۴۷۷ کیلوگرم ماده زائد در ماه تولید می شود که حدود ۸۹۷۲ کیلوگرم به زائدات جامد اختصاص دارد. طبقه بندی زائدات طبق فهرست UNEP برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد) انجام شد، که از ۳۰ نوع ماده زائد شناسایی شده، ۱۷ مورد زائدات خطرناک برابر با ۶۵ کل زائدات کارخانه و ۱۳ مورد زائدات غیرخطرناک برابر با ۳۵ % کل زائدات کارخانه می باشند و در نهایت راهکارهایی جهت کمینه سازی زائدات ارائه گردید.