سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

هادی شعبانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
صمد نجفی مجد – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
خدیجه وجدی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

با توجه به نقشی که صادرات در ایجاد فرصت اشتغال و تأمین ارز خارجی جهت واردات به ویژه درکشورهای درحال توسعه دارد، حضور مداوم در بازارهای بینالمللی برای بسیاری از کشورها از جنبههای سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت حیاتی بوده و بقا اقتصاد کشورها، منوط به حضور در بازارهای بینالمللی میباشد. از این نظر با توجه به پیچیدگی رقابتهای فزاینده، دقت در تصمیمگیری مطلوب و اتخاذ سیاستهای مناسب در سطوح مختلف، ضرورت پیدا کرده است. هدف این مطالعه، شناسایی و بررسی تأثیر موانع پنجگانه اصلی صادراتی شامل موانع درونی بنگاه، محصول صنعت، بازار و کلان محیطی بر عملکرد صادراتی بنگاههای کوچک و متوسط در استان تهران میباشد. جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساختهای بین بنگاههای کوچک و متوسط صادراتی استان تهران توزیع و سپس با استفاده از فن آماری مدلیابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد که موانع درونی بنگاه، محصول، بازار و کلان محیطی با عملکرد صادراتی رابطه معکوس، منفی و معنادار دارند و موانع صنعت با عملکرد صادراتی رابطه معناداری ندارد