سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا موسوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد
سعیده فهیمی هنزایی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
خلیل عباسی موصلو – مربی دانشگاه آزاد فیروزآباد

چکیده:

صنعت توریسم دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظهای میباشد. استان فارس با وجود دارا بودن بیش از ۱۳۴۷ اثر تاریخی ثبت شده ملی، دو اثر تاریخی ثبت شده جهانی (تخت جمشید و پاسارگاد)، ۴۰۰ جاذبه طبیعی، بافت بومی و فرهنگهای متنوع؛ هنوز نتوانسته استبه سهم مناسب خود در بازار گردشگری دست یابد. در این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع، استفاده از نظر خبرگان و تکنیک دلفی، موانع توسعهصنعت گردشگری در استان فارس در پنج بعد مورد شناسایی و طبقه بندی گردید. براساس آن پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید. تعداد ۷۰ پرسشنامه بین کارکنان بخشهای مختلف سازمان میراث فرهنگی استان ، به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای، توزیع و ۶۱ پرسشنامه جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل و رتبه بندی موانع مؤثر روشهای آماری و تکنیکهایAHP و TOPSIS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که موانع فرهنگی و بازاریابی مهمترین موانع توسعه صنعت گردشگری در استان فارس میباشند.