سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا، تهران
رضا سلیمانی دامنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران
داود کریمی دستجردی – استادیار دانشکده مدیریتدانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی واحد IT برای فهم اینکه چقد راین واحد در اهداف سازمانی و استراتژیک سهیم است کاری حیاتی است از آنجایی که روشهای سنتی ارزیابی که اغلب بر معیارهای مالی متکی هستند برای ارزیابی ناقص هستند BSC روش مناسبی برای ارزیابی واحد IT است که علاوه بر منظر مالی عملکرد را از سه منظر دیگر یعنی مشتری فرایندهای داخلی و یادگیری – رشد نیز بررسی می کند هدف این مطالعه شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای IT با توجه به ۴ منظر BSC و سپس رتبه بندی این معیارها با استفادها ز فرایند تحلیل سلسله مراتبی FAHP است برای هر منظرBSC معیارهای عملکرد شناسایی و انتخاب می شود سپس با استفاده از FAHP این معیارها وزندهی و رتبه بندی می شوند تا مهمترین معیارهای ارزیابی واحد IT مشخص شوند.