سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید صحت – استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
احمد غلامی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بیمه)، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر این عوامل بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش و رتبه بندی آنها در بین شرکتهای بیمه خصوصی در سطح شهر تهران پرداخته شده است. متغیرها و شاخصهای این تحقیق از مطالعات گلد (۲۰۰۱) گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی تاییدی به منظور بررسی روایی متغیرهای تحقیق و از آزمون t به منظور بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند، قابلیتهای زیربنایی دانش( ساختار، فرهنگ و فناوری) تاثیر مثبتی بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش دارند. در این بین قابلیتهای فناوری و فرهنگی بیشترین تاثیر را بر موفقیت برنامه های مدیریت دانش دارند.