سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عبدالحمید پاپ زن – دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
لیلا شرفی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
معصومه تقی بیگی – دانشجوی دکترای آموزش کشاورزی، دانشگاه رامین ملاثانی اهواز

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت های و تهدیدهای سیستم های آبیاری وهمچنین ارائه راهکارهای مناسب برای مشارکت کشاورزان با توجه به وضعیت موجود منطقه، با رویکردی کیفی کمی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک – SWOT انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کشاورزان و بهره برداران تحت پوشش شبکه آبیاری سنقر در استان کرمانشاه بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. گروه متمرکز، بحث گروهی، مصاحبه نیمه متمرکز و مشاهده مستقیم روش های مورد استفاده جهت گردآوری داده ها در این پژوهش بوده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان؛ آگاهی و شناخت کشاورزان و مسئولان اجرایی؛ وجود مدیران باسابقه و مجرب محلی و اداری از مهمترین نقاط قوت و عدم اعتماد و اطمینان کشاورزان نسبت به تعاونی ها، سایر ذینفعان و مسئولان؛ عدم آگاهی و شناخت آنان و عدم صلاحیت کادر اجرایی و صادقانه نبودن آنها به عنوان مهمترین نقاط ضعف شناخته شده طرح شبکه آبیاری سنقر جهت جلب مشارکت کشاورزان می باشد. همچنین، ایجاد شرایط مناسب جهت حمایت از کارآفرینان و توسعه مشاغل روستایی؛ فراهم سازی بستر لازم برای توسعه پایدار و فراهم سازی شرایط مناسب اعتمادسازی و استفاده از مشوق ها به عنوان مهمترین فرصت ها، در عین حال عدم برنامه ریزی جامع و هماهنگ؛ کمبود اعتبارات و روند افزایشی کمبود آب از جمله مهمترین تهدیدهای سیستم آبیاری سنقر به شمار می آیند. با توجه به اهمیت و ضرورت دستیابی به شیوه های مشارکت مردم در بهره برداری از منابع آبی، انتظار می رود نتایج حاصل از این مطالعه بتواند برای دست اندرکاران سد و شبکه های زیردستی به طور مؤثری راهگشا و قابل استفاده باشد.