سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین نوریایی –

چکیده:

درمتون تحقیقی اخیر نگرش کلی تعهدسازمانی عاملی مهم برای درک و فهم رفتارسازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن درشغل آورده شده است تعهد و رضایت دوطرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثرمی گذارند اما دلیل عمده و اصلی افزایش علاقه و توجه به موضوع تعهدسازمانی دردهه اخیر این است که تعهدسازمانی نسبت به سایرنگرشهای کاری همچون رضایت شغلی عامل موثرتری درجلوگیری ازترک خدمت کارکنان و افزایش عملکرد و بهره وری و سطوح کمتر غیبت و جابجایی می باشد درمحیط تجاری دارای تغییرات سریع امروز اینده متعلق به مدیرانی خواهد بود که بتوانند به بهترین نحو برتغییرات مدیریت نمایند اما برای اداره کردن تغییرات باید کارکنانی متعهد داشت کارکنان متعهد به ما کمک خواهند کرد تا درزمانهایمناسب بگونه ای بسیاراثربخش تر به رقابت بپردازیم و به موقعیت های نامساعد بهتر واکنش نشان دهیم هدف ازانجام این تحقیق بررسی شناسایی و تبیین علمی و دقیق مهمترین عواملی است که تعهدسازمانی کارکنان ستادی بانک صادرات را تحت تاثیر قرار میدهند.