سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل صفری – دستیار علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور
شاهین برقی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه از طرف سرمایه گذاران کارکنان، مشتریان تامین کنندگان دولت ها و رقبا فشارهای زیادی برمدیران عالی جهت استفاده از فناوریهای اطلاعاتی درکسب و کار وارد می شود بنابراین شرکت ها بایستی مواردی از قبیل تغییر در شیوه انجام کارها روابط با عرضه کنندگان و مشتریان شیوه تحویلمحصول شیوه بازاریابی و … را درنظر بگیرند مقاله حاضر با هدف بررسی زیرشاخصهای موثر برتجارت الکترونیک Electronic Commerce به تعیین تاثیر یا عدم تاثیر هریکاز آنها درسازمان ها پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی Fuzzy TOPSIS رتبه بندی می نماید نتایج این پژوهش نشان دهنده این استکه عوامل عرضه خدمات دارای بیشترین تاثیر و عوامل شرکای تجاری دارای کمترین تاثیر درتجارت الکترونیک می باشند.