سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک ده موبد – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی یزد
سیدوحید راسخی نیا – کارشناس ارشد جغرافیا

چکیده:

امنیت پیش زمینه یک اجتماع سالم و احساس امنیت بسترساز توسعه جوامع انسانی است و سعادت یک جامعه درگرو حفظ و بقا امنیت و احساس ناشی ازآن است حضور مردم درفضای عمومی شهرمستلزم احساس امنیت از سوی آنان است یکی ازمهمترین عوامل تهدید کننده حضور مردم درفضای عمومی ترس یا احساس ناامنی است ناامنی مکان ها و فضاهای عمومی نشاط و سلامتی را درزندگی روزمره مختلف می کند و با ایجاد مانع برسرراه رشد فرهنگی و مشارکت عمومی هزینه های زیادی را برجامعه تحمیل می نماید امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی درشهرها مطالعه موضوع امنیت عوامل موثربر ان و راهکارهای تقویت امنیت درشهرها ضرورت یافته است و این موضوع درشهرهای مرزی از حساسیت بیشتری برخوردار است لذا بررسی مولفه های رفاه آسایش و امنیت که از اهداف برنامه ریزی شهری بوده است و از معیارهای شهرسالم و توسعه پایدار شهری می باشند باید موردب ررسی قرار گیرند درپی چنین ضرورتی نوشتار حاضر برآن است تا با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثربرامنیت شهرهای مرزی این موضوع را تبیین نماید.