سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر مشبکی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد زارعی محمودآبادی – یزد میبد خ شهیدمیرباقری ک علی اکبر زارعی پ ۲۵

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های ناکارامدی شرکت های تعاونی استان یزد انجام میگیرد به این منظور این مولفه ها باتوجه به مطالعات انجام شده و نظر خبرگان درچارچوب معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی شامل پنج معیار توانمندساز و چهارمعیار نتایج و درقالب یک پرسشنامه استخراج گردیده است سپس با استفاده ازروشهای تحقیق میدانی ازقبیل مصاحبه و پرسشنامه مدیران و کارکنان این تعاونی ها به تعیین تاثیر هریک ازمولفه های شناسایی شده می پردازند و همزمان با استفاده ازروشهای برررسی مستندات به شناسایی عوامل موثربرافزایش کارامدی شرکت های تعاونی با استفاده ازمدل EFQM پرداخته میشود بعداز آن با استفاده ازتکنیکهای آمار استنباطی و پارامتریک نسبت به سنجش تاثیر یا عدم تاثیر عوامل برکارامدی خواهیم پرداخت سپسپ به کمک تکنیک تحلیل واریانس یکسانی تاثیر عوامل بررسی گردیده و درنهایت با کمک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس رتبه بندی خواهند شد.