سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول ثانوی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری دامنه ای بسیاروسیع ازعوامل را مدنظر قرارمیدهند تصمیم گیری های سرمایه گذاران روزبروز پیچیده تر و ریسکی ترمی شود و نتایج این سرمایه گذاری ها میتواند اثاری پراهمیت بربازار سرمایه داشته باشد پژوهش حاضر رویکرد تحلیلی را جهت بررسی و رتبه بندی عوامل موثربرتصمیم گیری سرمایه گذاران هنگام خرید سهام استفاده می کند جامعه اماری دراین پژوهش سرمایه گذارانی هستند که بطور مستقیم دربازار فعالیت می کنند برای انتخاب سرمایه گذاران ازروش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است داده های بدست آمده ازطریق پرسشنامه زوجی و روش رتبه بندی سلسله مراتبی AHP تجزیه و تحلیل شده اند نتایج بدست آمده نشانمیدهد که اکثریت سرمایه گذاران درهنگام خرید سهام به متغیر سود هرسهم علاقه زیادی دارند و کمتر به متغیر P/E هنگام تصمیم گیری خرید توجه می کنند.