سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین همتی – کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
هادی مرادی – کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

چکیده:

بهبود فروش بیمه های زندگی و فرهنگ سازی خرید بیمه عمر درکشور از جمله مواردی است که بیمه مرکزی تمام شرکت های بیمه ودست اندرکاران ذیربط برآن تاکید دارند بدون تردید افزایش سهم بیمه های زندگی از حق بیمه هایتولید شده در صنعت بیمه و به دنبال آن فروش انواع مختلف بیمه نامه های عمر ا زطریق انجام فعالیت های بازاریابی موثر وهدایت شبکه فروش امکان پذیر می باشد دراین راستا انتخاب مناسب کانال توزیع و اتخاذ بهترین روش عرضه بیمههای عمر به مشتریان به عنوان مزایای رقابتی شرکت های بیمه محسوب می شود لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخصهای مناسب بازاریابی برمبنای مدل های ۴c,4p به منظور فروش این خدمت به مشتریان میباشد جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت بیمه کارافرین درسطح شهر تهران می باشد کهاین این میان ۱۴۵ نفر بهعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. و پرسشنامه میان آنها توزیع گردید که از این تعداد ۱۱۹ پرسشنامه قابل قبول تشخیص داده شد. پس از شناسایی عوامل موثر بربازاریابی بیمه عمر برمبنای این دو مدل به رتبه بندی این عوامل با استفاده از آزمون فریدمن اقدام گردید. نتایج حاصله نشان دادکهاز میان شاخصهای ارتباط با مشتری و از میان شاخصهای ۴p محصول از بین ترین اهمیت درنزد مشتریان برخوردار است.