سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین آذری – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، معاون برنامه ریزی و سیستمها شرکت مهندسی
کیانوش کاوه آهنگران – کارشناسی مهندسی صنایع، مدیر برنامه ریزی شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور م
محمدعلی والافر – کارشناسی مهندسی صنایع، کارشناس برنامه ریزی استراتژیک شرکت مهندسی و س

چکیده:

به دلیل تأثیر مثبت و مستقیم رفتارهای شهروندی سازمانی بر استراتژیهای سازمانی و به تبع آن بر سودآوری سازمان، توجه به این گونه رفتارها میتواند جهت انجام برنامهریزیهای لازم به منظور انطباق دادن فرهنگ سازمان با این استراتژیها و به عنوان یکی از راههای افزایش بهرهوری، مد نظر قرار گیرد. سازمانها، بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعهی اثربخشی خرد جمعی خود نیستند. به همین منظور شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمانها، نیاز به نسل ارزشمندی از سرمایه های انسانی را بیش از پیش آشکار نموده است؛ نسلی که از آنان به عنوان سربازان سازمانی یاد میشود. این سرمایههای انسانی، بیتردید وجه ممیز سازمانهای اثربخش از غیر اثربخش هستند؛ چرا که بدون هیچ چشمداشتی، افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند. در این مطالعه، جهت رتبهبندی عملکرد شش حوزهی معاونت شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) نسبت به یکدیگر در خلق رفتارهای شهروندی سازمانی، از مدل اورگان استفاده شده است. دادههای این تحقیق که از طریق پرسشنامه به دست آمده است، برای رتبهبندی حوزههای کاری به کمک روش PROMETHEE II استفاده شده و نتیجهی آن، با نتیجه ی روشهای TOPSIS و ELECTRE I مورد مقایسه قرار گرفته است. در نهایت برای رسیدن به یک اجماع کلی، از تکنیکهای ادغامی استفاده شده است. نتیجهی نهایی، حوزهی معاونتی شمارهی ۵ را به عنوان برترین حوزه معرفی کرد. پس از بررسی مطالعات انجام شده در مورد مقایسهی روشها، مشخص شد که رتبه بندی PROMETHEE II و TOPSIS بسیار به واقعیت نزدیک بوده و تصمیمگیرندگان توافق بسیار زیادی با آن دارند.