سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – استادیار گروه مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
الهه موحدنژاد – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
سعیده فرجی زاده بردجی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

در دوره پس از انقلاب صنعتی و در عصر اطلاعات رقابت به گونهای شدید است که چنانچه سازمانی در شرایط ثابت و ایستا مانده و خود راتغییر ندهد، مطمئناً شکست خواهد خورد. لذا برای تمام سازمانها ضروری است که خود را از نو سازماندهی و تعریف مجدد نمایند.متدولوژی مورد استفاده برای این تجدید سازماندهی، مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار می باشد. در مهندسی مجدد فرآیندهایکسبوکار همه عقاید به دست آمده در طی چندین سال به کناری گذاشته میشود و عقاید جدید برای انجام کسبوکار در عصر حاضرارائه میشود. با توجه به اهمیت مهندسی مجدد در دنیای رقابتی امروز و نیز سرمایهگذاریهای سنگین در آنها، مطالعه و بررسی در اینزمینه ضروری است. به طور مشخص، شناسایی و اولویتبندی عوامل کلیدی در موفقیت در پیادهسازی مهندسی مجدد در سازمانها یکمسئله چالش برانگیز پژوهشی است. در این مقاله، با بازخوانی پژوهشهایی که در زمینه مهندسی مجدد انجام شده است، عوامل مؤثر برموفقیت در پیادهسازی آن شناسایی میگردد. در این راستا ۶ عامل اصلی نیروی کار، رهبری، ارتباطات، ابزارها و روشها، عملکرد و ظرفیتنوآوری سازمان شناسایی شدند که هر کدام دارای زیر عاملهایی هستند. برای رتبهبندی این عوامل از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) استفاده شده است.