سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین دهقانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز وحیدی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حسین حسینیان –

چکیده:

در این مقاله روشی بر مبنای تبدیل موجک و مدل مخفی مارکوف برای دستهبندی اغتشاشات کیفیت توان ارائه میشود. بررسی ویژگ یهای زمانی سیگنال باعث افزایش حجم حافظه و محاسبات مورد نیاز می شود لذا در بررسی از تبدیل موجک بهره گرفته می شود. استفاده از تبدیل موجک ضمن کاهش حافظه و محاسبات لازم، ویژگیهای سیگنال اصلی را نیز حفظ مینماید. همچنین درجه وضوح زمانی و فرکانسی کافی را داراست. مقادیر انرژی ضرای ب سطوح مختلف موجک جهت آموزش و تست مدل HMM استفاده میشود . استفاده از انرژی باعث کاهش اندازه دنباله مشاهدات ورودی HMM میشود. همچنین در انتخاب مقادیر اولیه ماتریسهای انتقال و توزیع احتمال مشاهدات HMM از تحلیل آماری مقادیر بردار ویژگی استفاده میشود که باع ث افزایش دقت و همگرایی مدل HMM میشود و زمان تست و آموزش کاهش می یابدمدل پیشنهادی پس از گذشت یک سیکل از زمان شروع اغتشاش قادر به شناسایی و دسته بندی آن می باشد و از سرعت بالایی در تشخیص و دست هبندی برخوردار است . به منظور آموزش و تست مدل پیشنهادی ۷ دسته م ختلف از اغتشاشات کیفیت توان، به آن اعمال می گردد . نتایج شبیه – سازی سیگنالهای تست گوناگون نشان دهنده دقت و قابلیت بالای مدل پیشنهادی در دستهبندی انواع مختلف اغتشاشات کیفیت توان میباشد. همچنین به دلیل حجم محاسبات کم و موازی در مدل های HMM مکانیزم پیشنهادی از سرعت بالایی برخوردار است و قابلیت پیاده سازی در سیستم های عملی را دارا میباشد.