سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه اتحادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ذبیح اله زمانی – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به نظر می رسد که بیشتر ژنوتیپهای آلو خودناسازگار بوده و جهت تشکیل میوه کافی به دگرگرده افشانی نیاز دارند. در این بررسی، ژنوتیپهای S-Rnase مربوط به ۳۴ ژنوتیپ آلو از مناطق مختلف کشور به همراه ۵ رقم تجاری و نمونه میروبالان بوسیله تکثیر آللهای S با جفت آغازگرهای دژنره و به روش PCR مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از جفت آغازگرهای دژنره EM PC2consFD/ EM PC3consRD تعداد ۲۳ باند در محدوده ۱۸۳۰-۳۲۰ جفت باز مشاهده شد که ۱۴ باند مربوط به آللهایی بودند که قبلا توسط سایر محققین گزارش شده بودند و ۹ باند جدید بود. در ژنوتیپهای مورد بررسی، ۲۳ ژنوتیپ تعداد دو باند نشان دادند که هتروزیگوتی در این مکان را نشان میدهد و بقیه ژنوتیپها فقط یک باند نشان دادند. بر اساس نتایج به دست آمده آللهای Sc، باند ۶۲۱bp و Si بیشترین فراوانی را در ژنوتیپ آلو های ایرانی داشتند که آلل Sc بیشترین فراوانی را در جمعیت ولیان کرج نشان داد. جفت آغازگر دژنره PaConsI-F/ EM PC5consRD تعداد ۱۴ باند در محدوده ۲۴۹۵-۸۷۵ جفت باز در ژنوتیپهای مورد بررسی ایجاد کرد. نتایج این بررسی نشان داد که PCR یک روش سریع و مؤثر برای تعیین ژنوتیپ های خودناسازگاری در آلو میباشد.