سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم معینی – عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فنّاوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
فریدون رهنمای رود پشتی – عضو هیات علمی و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فخرالسادات فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

نیروی انسانی به عنوان عامل هوشیاری در قبال فرصتهای جدید تکنولوژی و بکار گیری موثر آن امروزه به مزیت رقابتی تمام سازمانها تبدیل گردیده است . کانون های ارزیابی (Assessment Center) یکی از فناوریهایی است که سازمانها برای ارزیابی دقیق قابلیتها، شایستگی ها و ظرفیت های نیروی انسانی خود بکار بسته اند. کانون های ارزیابی با شناخت دقیق شایستگی های افراد می توانند سازمانها را در جذب بهترین استعداد ها و پرورش شایستگی های نیروی انسانی یاری رسانند. از جمله شایستگی هایی که کانونهای ارزیابی بررسی می کنند، شایستگی خلاقیت ونوآوری است.کانونهایارزیابی میتوانندبا تعیین معیارهای متناسب،سازمانها را در شناسایی وپرورش افراد خلاق ونوآور وایجاد بستر مناسب جهت شکل گیری فرآیند نوآوری وشناسایی توانمندیهای لازم برای تحقق آن درسازمان یاری رسانند. با توجه به حجم تولید ، سطح درآمد زایی ، اشتغال و استفاده از فناوریهای نوین و لزوم همگامی نیروی انسانی با این شرایط، کانون ارزیابی بیش از هر صنعت دیگری در صنعت خودروی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت سایپا که از جمله بزرگترین تولید کنندگان خودروی کشور می باشد در طول چهار سال گذشته از این فناور ی استفاده کر ده است . پس از انجام تحقیق میدانی وتحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه ها با بهره گیری از روشهای آمار توصیفی واستنباطی همچون جداول فراوانی ،میانگین ،تحلیل واریانس وهمبستگی ،نتایج ارزیابی شایستگی خلاقیت ونوآوری کارکنان شرکت خودرو سازی سایپا در کانون ارزیابی با ویژگیهای فردی وعملکرد سازمانی آنان مورد مقایسه قرار گرفت. در این پژوهش نتایج ارزیابی شایستگی خلاقیت ونوآوری کارکنان شرکت خودرو سازی سایپا دردو گروه بالاتر از متوسط ،ومتوسط وپایین تر از متوسط مطابق با گروه بندی کانون ارزیابی دربعد ویژگیهای فردی آنها در این شایستگی دارای تفاوت معنی داری بوده ودر نتیجه ارزیابی کانون ارزیابی مورد تأیید قرار می گیرد.در صورتی که در بعد عملکرد سازمانی آنها در شایستگی خلاقیت ونوآوری بین دو گروه تفاوت معنی دارنبوده ودر نتیجه ارزیابی کانون ارزیابی مورد تأیید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر آزمون همبستگی در دو بعد معنادار بوده وهمبستگی بین دو بعد ویژگیهای فردی وعملکرد سازمانی حدود ۰/۹ می باشدو این بدان معناست که فناوری کانون ارزیابی علاوه بر اینکه در زمینه فلسفه شناسایی به درستی توانسته شایستگی خلاقیت ونوآوری را تشخیص دهد،در صورتی که شاخصهای عملکردی متناسب با این شایستگی در ارزیابی های کانون ها لحاظ شوند،می توانند پیش بینی کننده خوبی نیز برای شناسایی افراد خلاق ونوآور باشند.این توانمندی کانون ارزیابی به عنوان یک تکنولوژی نرم در شرایطی که دستیابی به افراد خلاق ونوآور به منظور نیل به تکنولوژی های جدید ویا انتقال وبومیسازی وتوسعه تکنولوژی های پیشرفته موجود می تواند کمک مهمی را در شناسایی ودر اختیار گرفتن افراد خلاق ونوآور به سازمانها بنماید.