سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود رفاهی – دانشجوئی کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی -دانشگاه آزاد_ واحد علوم تحقی

چکیده:

با توجه به اینکه بیشتر ذخایر مس پورفیری واپی ترمال همراه با هاله های دگرسانی می باشند، شناخت این مناطق دگر سانی وزون بندی آنها می تواند جهت عملیات اکتشافی در مقیاس ناحیه ای از طریق فناوری سنجش از دور بسیار مفید باشد از مزایاى این تکنیک شناسایى یک محدوده وسیع را با دقت و سرعت بالا وهزینه کم مى باشد. استفاده از تصاویر ماهوارهاى به علت دید بسیار وسیع (نسبت به عکسهاى هوائى) این اجازه را به مفسر م ىدهد که همبستگى بین عوارض مختلف زمین شناسى ناحیه را تعیین کند.ناحیه معدنی اوغلانسر در فاصله ۲۵ کیلومترى شمالغرب سراب قرار دارد. با توجه به مطالعات زمین شناسی ومشاهدات صحرائی احتمال کانى سازى طلاى نوع اپی ترمال در این ناحیه در مجموعه سنگ های آذر آواری ودررابطه با ساب ولکان متعلق به ائوسن و عمدتا در زونهای آلتراسیون سیلیسى و سریسیتىو آلونینیتی و درشکستگیها بصورت رگه و رگچه بعیدنیست. در این تحقیق از روشهای مختلف پردازش داده هاى ماهواره اى چند طیفى استر (ترکیب رنگى کاذب، نسبت باندی و روش کمترین مربعات رگرسیون شده) برای شناسایی و تفکیک کانیهای دگرسانی مرتبط با کانیزایی طلا استفاده شده است. در این میان روش pca وکمترین مربعات(Ls-Fit) یکی از موفقترین فنون پردازش تصویر جهت تعیین زونهای آلتراسیون آرژیلیکى- سریسیتی تشخیص داده شد و میتواند قابلیت کاربرد و تعمیم در شناسایی مناطق مشابه دگرسانى هاى دررابطه با کانى سازى طلا در نقاط دیگر را داشته باشد. نتایج حاصل از این پردازش نشان از انطباق خوب این روش با مشاهدات صحرایی دارد. تلفیق نتایج حاصل از این پردازش با نقشه زمین شناسى و مشاهدات صحرائى منجر به شناسائى شش نقطه امید بخش معدنی درمحدوده اوغلانسر و نواحى همجوار گردید.