سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نارسیس شمس عالم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
سیدعلی ابطحی – استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس، ایران
هادی عبدالعظیمی – گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
حمیدرضا متین فر – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور ارزیابی قابلیت داده های ماهواره ای در تفکیک خاک ها، داده های رقومی سنجنده LISS III منطقه دشت سروستان مورد استفاده قرار گرفت. پس از تصحیح هندسی تصاویر با استفاده از نقاط کنترل زمینی، رویکردهای مختلفی از داده ها به منظور استخراج اطلاعات بکار گرفته شد. نمونه های آموزشی با تفکیک واحدهای فتومورفیک بر روی تصاویر رنگی کاذب و مطالعات میدانی، انتخاب و نسبت به نمونه برداری و انتقال به آزمایشگاه جهت تجزیه های شیمیایی اقدام گردید، سپس تصاویر به روش نظارت شده و با الگوریتم حداکثر احتمال طبقه بندی گردیدند. از هشت رویکرد مختلف در طبقه بندی استفاده گردید، در نهایت به منظور ارزیابی طبقه بندی، نتایج با نقشه واقعیت زمینی قطع داده شدند. نتایج نشان داد که رویکرد اول که همان ترکیب چهار باند سنجنده است دارای بالاترین دقت می باشد، دقت کلی طبقه بندی در این رویکرد ۷۹/۴درصد، میزان شاخص کاپا ۷۷/۹۱ و دقت تولید کننده و کاربر به ترتیب ۷۸/۹۶و۷۸/۳۰درصد برآورد گردید. نتایج نشان داد که ۵۶/۳ درصد از اراضی منطقه با مشکل شوری خاک روبروهستند