سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا غفاریان – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده علوم و فناوریهای شیمیایی
محمدعلی صیادنژاد – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده علوم و فناوریهای شیمیایی
محبوبه سعیدی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده علوم و فناوریهای شیمیایی

چکیده:

منیزیم آلکیل سالیسیلات (MAS) یک ماده فعال سطحی بوده و بعنوان پاک کننده در روغن موتور کاربرد وسیعی دارد. مقدار بهینه این ماده در روغن نقش مهمی در پاک کنندگی رسوبات و مواد حاصل از تجزیه روغن ب روی قطعات فلزی موتور داشته و در نتیجه باعث جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری بر روی آنها می شود. در این بررسی با روشهای کلاسیک و دستگاهی، MAS با استفاده از ح لالهای آلی نظیر هگزان، اتانول و محلول آمونیاک از یک بسته مواد افزودنی تجارتی جدا سازی گردید و با روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل قوریه (FT-IR) مورد شناسایی قرار گرفت. عدد بازی کل (TBN) ترکیب فوق به روش ASTM D2896 و میزان منیزیم آن به روش جذب اتمی اندازه گیری گردید. میانگین میزان MAS در نمونه های تجاری و استاندارد برای چهار بار اندازه گیری به ترتیب برابر ۳۳/۷% و ۳۲/۶% بوده است. مقایسه نتایج بین نمونه تجارتی و استاندارد حاکی از کارآیی روش بکاررفته در جداسازی و تعیین مقدار MAS در بسته مواد افزودنی به روغن موتور می باشد.