سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قره خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
داود کریم زادگان مقدم – استادیار، دکتری کنترل سیستم گسسته، گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دا
عبدالحمید پیله ور – استادیار، دکتری هوش مصنوعی، گروه کامپیوتر، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

امروزه با رشد سریع وب ۲٫۰ و افزایش استفاده از ابزارها و فناوری های تعاملی توسط سازمان های اطلاع رسانی جهت ارضاء نیازهای جدید کاربران و حرکت به سوی نسل نوین کتابخانه موسوم به (کتابخانه ۲٫۰ ) که بعنوان آواتارجدید کتابخانه دانشگاهی با بهر هگیری از وب ۲٫۰ می باشد نیاز به مطالعه و بررسی قابلیت های جدید اینترنت در حوزه وب ۲٫۰ برای کمک به ایجاد و بسایت کتابخانه دانشگاهی کاراتر و مفیدتر با توجه به نیازها و خواسته های امروز کاربران می باشد.در این پژوهش کاربردپذیری خدمات وب ۲٫۰ در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی در جامعه دانشگاهی بوعلی سینا همدان بعنوان نمونه مطالعاتی، مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از این مقاله که بعنوان بخشی از فعالیت پژوهشی پایان نامه دانشگاهی می باشد ۲ در وب سایت کتابخانه دانشگاه ها جهت بهره گیری از آنها در مدل کتابخان هدانشگاهی ۲٫۰ . شناسایی قابلیت استفاده از خدمات وب ۰ می باشد. روش پژوهش پیمایشی بوده و داد ههای پژوهش از طریق ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. برپایه نتایج حاصله، میزان قابلیت استفاده خدمات وب ۲٫۰ در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی شناسایی و خدمات برمبنای بیشترین میزان کاربردپذیری جهت پیاد هسازی در مدل کتابخانه دانشگاهی ۲٫۰ رتبه بندی گردیدند