سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – دکتری دورسنجی
عظیم صابری – کارشناس ارشد سنجش از دور و gis
اسماعیل جوکار – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزاد محمدی بهبهانی – کارشناس ارشد سنجش از دور و gis

چکیده:

کشاورزی به عنوان اصلی ترین رکن تامین نیاز های غذایی یک جامعه بوده و توجه مدیران و دست اندرکاران اقتصادی راهرچه بیشتر به اهمیت کشاورزی معطوف کرده است. در این تحقیق از داده های به دست آمده از سنجندهی هایپریون که بر روی ماهوارهی مشاهدات زمینیEO-1قرار دارد برای تفکیک و شناسایی گیاهان زراعی ذرتهای دو ماهه، سه ماهه و برنج در منطقه جنوب شوشتر مورد استفاده قرار گرفت. تصویر هایپریون دریافتی دارای خطاهای هندسی و اتمسفری بود که با استفاده از تصویرسنجندهALIو نقاط برداشتی با استفاده ازGPS خطای هندسی رفع گردید، همچنین برای کاهش علائم ناخواسته (نویز) با استفاده از دستگاه فیلداسک ۳ اقدام به برداشت طیف گیاهان و خاک بایر موجود در منطقه شد و با تطبیق طیف گیاه و خاک برداشت زمینی و تصویر، تصحیحات اتمسفری با استفاده از روشEmperical line انجام شد. برای کاهش تعداد باند ها از تابعPCAاستفاده گردید. سپس الگوریتم نگاشت زاویه طیفیspeactral angle mapper)برای تفکیک گیاهان زراعی ذرت های دو ماهه، سه ماهه و برنج اعمال شد. بعد از انجام طبقه بندی مذکور نتایج مورد ارزیابی قرارگرفت، میزان دقت حاصل ازالگوریتمSAM93% برآورد شد.