سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی – دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران)
روح اله رضایی – استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان)
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل موانع توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش،این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه های شیراز، صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد تشکیل م یدادند(N=225 که با توجه به جدول مورگان و کرجیس، تعداد ۱۴۰ نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق نمون هگیری طبقه ای با اختصاص متناسب (دانشکده های مورد مطالعه به عنوان طبقات) برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داد هها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق پی شآزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت موانع تاثیرگذار بر توسعه فناور ینانو در بخش کشاورزی ایران، ۰/۸۱ بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که از دیدگاه اعضای هیات علمی مورد مطالعه، موانع توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران در پنج عامل مدیریتی، اطلاعاتی- ارتباطاتی قانونی، مالی و زیرساختی طبقه بندی می شوند که در مجموع این پنج عامل در حدود ۶۷/۴۸ درصد واریانس را تبیین می نمایند.